Koszyk jest pusty
Ilość produktów: 0
Wartość
+ koszt transportu
£ 0.00 
PolskiAngielski


  • Producenci
  • Pokoje
  • Typy


Kontakt
0744 864 4960
Godziny otwarcia
Pn-Nd
9:00 -18:00
Kto jest online
Aktualnie stronę przegląda:

3 klientów
Unimebel
Unimebel


Histo­ria naszej firmy sięga roku 1993, kiedy to wła­ści­ciel Jan Mucha roz­po­czął pro­duk­cję nie­zwy­kłych mebli. Owa nie­zwy­kłość two­rzyła nowa jakość na rynku meblar­skim i dawała nowe spoj­rze­nie na aspekty funk­cjo­nal­no­ści i wzor­nic­twa mebli. Wtedy wła­śnie roz­po­czął się pro­ces budo­wa­nia firmy, bez­względ­nej w zapew­nia­niu naj­wyż­szego i czę­sto nie­osią­gal­nego dla innych poziomu jako­ści, przy­ja­znej wobec środo­wi­ska natu­ral­nego i part­ner­skiej w sto­sunku do zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków, ale przede wszyst­kim odpo­wie­dzial­nej i rze­tel­nej wobec klien­tów. Mimo upływu lat, prio­ry­tety te nadal two­rzą swo­istą misję firmy, pozwa­la­jąc na jej dyna­miczny roz­wój, budo­wa­nie zaufa­nia wśród klien­tów oraz wzmac­nia­nia pozy­cji na rynku. Począt­kowo firma two­rzyła jedy­nie meble tapi­ce­ro­wane. Pro­du­ko­wane meble wypo­czyn­kowe, spra­wiły, iż Uni­me­bel, jako pro­du­cent mebli, zyskał duże zaufa­nie klien­tów, co bez­po­śred­nio prze­ło­żyło się na suk­ces ryn­kowy. W póź­niej­szym okre­sie, firma posze­rzyła port­fel pro­duk­tów o meble twarde – meble z litego drewna jesio­no­wego wyko­nane w naj­wyż­szych stan­dar­dach jako­ścio­wych.

Dziś Fabryka mebli UNIMEBEL jest wio­dą­cym pro­du­cen­tem mebli w Pol­sce, lide­rem w dzie­dzi­nie gię­cia drewna litego i zasto­so­wa­nia takich ele­men­tów w meblar­stwie.
Podkategorie
Zamówienia telefoniczne
Zamowienia telefoniczne - zostaw nam swój numer telefonu, a na pewno oddzwonimy!
Zapisz się do newsletter'a
Newsletter - zostaw swój adres email aby być na bierząco z promocjami i aktualnościami z naszego sklepu!